واکی قمبل خارجی یویی

08:26
33

پس ، دانش آموز مياد خونه تا پدربزرگ رو منفجر کنه. مادر او می آید به او کمک قمبل خارجی کند با وسیله ارتعاش و نوسان, و پس از آن دو عموزاده آمده به آنها را بخورند.