تقدیر بر روی صورت من پس از من مکیده شما سگس خارجی جوی